fbpx
classiera loader

Politika privatnosti

ČLAN 1.

Rukovalac Portala će svako narušavanje prava privatnosti i sigurnosti korisnika odmah prijaviti nadležnim državnim organima.
Rukovalac se neće smatrati odgovornim za povredu prava na privatnost i sigurnost korisnika koju putem interneta izvrše treća lica.

ČLAN 2.

Rukovalac vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu za koju je pristanak dat, na zakonom dozvoljen način tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.

ČLAN 3.

Pre prikupljanja podataka, Rukovalac obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:
Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja www.spremacica.com Portala i bezbednost korisnika Portala u skladu sa zakonom, kao i promotivna obaveštenja;
Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica na koja se odnose, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom;
Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena kod rukovaoca koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, kao i svi državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka;
Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude korisnik Portala www.spremacica.com nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak;
Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može, u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak korišćenja www.spremacica.com Portala, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje i obrada podataka lica koje je pristanak povuklo;
Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su: e-mail adresa, korisničko ime, lozinka i IP adresa svakog pojedinog pristupa www.spremacica.com Portalu.

ČLAN 4.

Rukovalac ne odgovara za tačnost podataka koje su unela ili rukovaocu dostavila druga lica, kao ni za rezultat eventualne obrade podataka koja je za predmet imala takve podatke.

ČLAN 5.

Rukovalac poštuje privatnost korisnika Portala www.spremacica.com. Podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, Rukovalac neće otkrivati trećim licima, osim u svrhu i pod uslovima navedenim u ovom Pravilniku i slučaju kada je to izričito zakonom propisano.

ČLAN 6.

Rukovalac može, u skladu sa zakonom, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Portala www.spremacica.com. Ove podatke Rukovalac može da koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšao Portal i njegov sadržaj dodatno usmerio i prilagodio Korisnicima.

ČLAN 7.

Korisnik se obavezuje da u okviru sopstvene računarske mreže koja je povezana na Internet osigura bezbednost, integritet podataka i prava pristupa resursima.