POLITIKA PRIVATNOSTI I USLOVI KORIŠĆENJA

POLITIKA PRIVATNOSTI I USLOVI KORIŠĆENJA

ČLAN 1.
Rukovalac web-sajta će svako narušavanje prava privatnosti i sigurnosti korisnika odmah prijaviti nadležnim državnim organima.
Rukovalac se neće smatrati odgovornim za povredu prava na privatnost i sigurnost korisnika koju putem interneta izvrše treća lica.
ČLAN 2.
Rukovalac vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu za koju je pristanak dat, na zakonom dozvoljen način tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.
ČLAN 3.
Pre prikupljanja podataka, Rukovalac obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:
Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja www.spremacica.com web-sajta i bezbednost korisnika web-sajta u skladu sa zakonom, kao i promotivna obaveštenja;
Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica na koja se odnose, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom;
Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena kod rukovaoca koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, kao i svi državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka;
Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude korisnik web-sajta www.spremacica.com nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak;
Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može, u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak korišćenja www.spremacica.com web-sajta, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje i obrada podataka lica koje je pristanak povuklo;
Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su: e-mail adresa, korisničko ime, lozinka i IP adresa svakog pojedinog pristupa www.spremacica.com web-sajtu.
ČLAN 4.
Rukovalac ne odgovara za tačnost podataka koje su unela ili rukovaocu dostavila druga lica, kao ni za rezultat eventualne obrade podataka koja je za predmet imala takve podatke.
ČLAN 5.
Rukovalac poštuje privatnost korisnika web-sajta www.spremacica.com. Podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, Rukovalac neće otkrivati trećim licima, osim u svrhu i pod uslovima navedenim u ovom Pravilniku i slučaju kada je to izričito zakonom propisano.
ČLAN 6.
Rukovalac može, u skladu sa zakonom, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja web-sajta www.spremacica.com Ove podatke Rukovalac može da koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšao web-sajt i njegov sadržaj dodatno usmerio i prilagodio Korisnicima.
ČLAN 7.
Korisnik se obavezuje da u okviru sopstvene računarske mreže koja je povezana na Internet osigura bezbednost, integritet podataka i prava pristupa resursima.

USLOVI KORIŠĆENJA
Web-sajt www.spremacica.com sastoji se od različitih sadržaja koje održava vlasnik odnosno Rukovalac. Samim korišćenjem ovog web-sajta, pristajete na ovde navedena pravila.
Web-sajt www.spremacica.com može se koristiti samo od strane korisnika koji pristaju na pravila, uslove i objave koje on sadrži, bez modifikacija.
Vlasnik web-sajtawww.spremacica.com zadržava pravo na izmenu pravila, uslova i objava koje regulišu njegovo korišćenje.

KORIŠĆENJE WEB-SAJTA OD STRANE KORISNIKA
Jednom kreiran nalog je trajan (sve dok korisnik ne odluči da ga ukloni). Korisnik može sam vršiti promenu unetih podataka, izuzev e-mail adrese. Uklanjanje naloga i promena e-mali adrese mogu se izvršiti slanjem zahteva za uklanjanje naloga, odn. zahteva za promenu e-mail adrese na adresu elektronske pošte anakondadoo@gmail.com
Svaki sledeći put korisnik može pristupiti svom nalogu unošenjem e-mail adrese i lozinke koju je uneo prilikom registracije. U slučaju zaboravljene lozinke, ista može biti promenjena klikom na link za promenu lozinke koji će biti poslat na e-mail adresu korisnika.

VEZA SA DRUGIM INTERNET SAJTOVIMA I STRANICAMA
Web-sajt www.spremacica.com može da sadrži veze prema drugim internet sajtovima i stranicama. Takođe, Rukovalac web-sajta www.spremacica.com nema kontrolu nad tim internet sajtovima i stranicama i nije odgovoran za njihov sadržaj.

NEZAKONITO ILI ZABRANJENO KORIŠĆENJE
Korisnici nemaju pravo da web-sajt www.spremacica.com upotrebljavaju u svrhe i na način koji su nezakoniti ili zabranjeni opštim aktima i pozitivnim propisima Republike Srbije. Nije dopušteno koristiti ovaj web-sajt na način koji bi web-sajt oštetio ili ga onesposobio, preopteretio ili ometao druge korisnike da se njim služe.

IZUZEĆE OD ODGOVORNOSTI
Informacije, softver, proizvodi i usluge koje web-sajt sadrži ili koje su dostupne kroz korišćenje web-sajta mogu da sadrže netačnosti ili greške. Unesene informacije menjaju se periodično. Vlasnik odnosno Rukovalac web-sajta može unapređivati i/ili menjati web-sajt www.spremacica.com u bilo kom trenutku. Sadržaj objavljen na web-sajtu www.spremacica.com ne može biti temelj za donošenje ličnih, pravnih ili finansijskih odluka.
Vlasnik i Rukovalac web-sajta www.spremacica.com, ni u kojem slučaju ne može biti odgovoran za neposrednu ili posrednu slučajnu štetu koja proizlazi ili je na bilo koji način povezana s korišćenjem web-sajta www.spremacica.com ili njegovim radom.
Vlasnik ili Rukovalac ne odgovaraju za tačnost, kompletnost i zakonitost podataka sadržanih na web-sajtu.

PREKID / OGRANIČENJE PRISTUPA
Rukovalac web-sajta www.spremacica.com ima diskreciono pravo da onemogući pristup web-sajtu i uslugama koje su za njega vezane ili bilo kojem njihovom delu, u bilo koje vreme i bez prethodnog obaveštenja.
Rukovalac i vlasnik web-sajta nemaju ni obavezu niti odgovornost da proveravaju podatke i informacije sadržane u porukama.
Ukoliko dođe do zloupotrebe u korišćenju, u bilo kom smislu, Rukovalac i vlasnik web-sajta imaju pravo da izbrišu ili trajno blokiraju bilo kog korisnika web-sajta.

ZAŠTITA INTELEKTUALNE SVOJINE-AUTORSKO PRAVO
Celokupni dizajn web-sajta www.spremacica.com, tekst, grafika, izbor i njegova postavka intelektualno su i industrijsko vlasništvo vlasnika web-sajta, pa su zaštićeni odgovarajućim odredbama srpskog i međunarodnog prava o intelektualnom i industrijskom vlasništvu.
Sastav sadržaja i baza svih podataka koji se nalaze na ovom web-sajtu isključivo pripadaju njenom vlasniku i zaštićeni su odgovarajućim odredbama srpskog i međunarodnog prava. Vlasnik izričito zadržava sva prava intelektualne i industrijske svojine na bilo koji i sve elemente sadržaja web-sajta www.spremacica.com ili drugog materijala prikazanog na web-sajtu www.spremacica.com. Bez obzira na gore navedeno, korisnik se obavezuje da neće stvarati dela izvedena ili zasnovana na osnovu sadržaja web-sajta, da neće kopirati, reprodukovati, ponovo objavljivati, objavljivati, modifikovati, prenositi, prodavati ili iskorišćavati na bilo koji način, delimično ili u celosti, materijal web-sajta i web stranice ili bilo kog relevantnog softvera, uključiti kao vezu za direktan pristup sa druge veb lokacije do unutrašnjih informacija, kopirati njegovu lokaciju na drugi server, i sl.
Na svako kršenje autorskog i srodnih prava primenjuju se odredbe Zakona o autorskom i srodnim pravima i Krivičnog zakonika.